FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७५-०५-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 09/10/2018 - 12:08 PDF icon मिति २०७५-०५-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०५-०६ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 08/23/2018 - 11:54 PDF icon मिति २०७५-०५-०६ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०४-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 08/17/2018 - 11:52 PDF icon मिति २०७५-०४-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०४-०४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 07/22/2018 - 11:49 PDF icon मिति २०७५-०४-०४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०३-२५ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 07/10/2018 - 14:13 PDF icon मिति २०७५-०३-२५ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०३-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 07/09/2018 - 14:11 PDF icon मिति २०७५-०३-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०३-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 06/25/2018 - 14:08 PDF icon मिति २०७५-०३-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०३-०९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 06/24/2018 - 13:15 PDF icon मिति २०७५-०३-०९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०२-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 06/15/2018 - 13:13 PDF icon मिति २०७५-०२-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०२-१८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 06/02/2018 - 13:10 PDF icon मिति २०७५-०२-१८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

Pages