FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७४/०७/२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 12/10/2017 - 10:52 PDF icon मिति २०७४-०७-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 09/19/2017 - 16:36 PDF icon मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 09/19/2017 - 13:39 PDF icon मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०५-२६ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 09/12/2017 - 16:34 PDF icon मिति २०७४-०५-२६ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४/०५/१३ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 08/30/2017 - 16:31 PDF icon मिति २०७४-०५-१३ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०४-१७ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 08/02/2017 - 11:43 PDF icon मिति २०७४-०४-२७ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०४-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 07/26/2017 - 11:40 PDF icon मिति २०७४-०४-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०३-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७३/७४ 07/16/2017 - 12:27 PDF icon मिति २०७४-०३-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०३-३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७३/७४ 07/15/2017 - 12:24 PDF icon मिति २०७४-०३-३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०३-३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७३/७४ 07/15/2017 - 11:35 PDF icon मिति २०७४-०३-३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू.pdf

Pages