FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको निर्णय

आ.व. २०७७/७८ मा भएका कार्यपालिकाका सम्पुर्ण निर्णयहरु

मिति २०७५-१२-१८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

मिति २०७५-११-२९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

मिति २०७५-११-२१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

Pages