FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७४-१२-०५ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 03/20/2018 - 12:13 PDF icon मिति २०७४-१२-०५ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-११-२९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 03/14/2018 - 12:06 PDF icon मिति २०७४-११-२९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-९-२८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 01/13/2018 - 11:59 PDF icon मिति २०७४-०९-२८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४/०७/३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 12/16/2017 - 11:10 PDF icon मिति २०७४-०७-३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४/०७/२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 12/10/2017 - 10:52 PDF icon मिति २०७४-०७-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 09/19/2017 - 16:36 PDF icon मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०५-२६ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 09/12/2017 - 16:34 PDF icon मिति २०७४-०५-२६ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४/०५/१३ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 08/30/2017 - 16:31 PDF icon मिति २०७४-०५-१३ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०४-१७ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 08/02/2017 - 11:43 PDF icon मिति २०७४-०४-२७ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०४-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 07/26/2017 - 11:40 PDF icon मिति २०७४-०४-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू.pdf

Pages