FAQs Complain Problems

सिद्द कुमाख गाउँपालिकाकाे अा.ब. ०७४/७५ काे बजेट तथा कार्यक्रम

Dhorchour Rural Municipality,Salyan
वार्षिक विकास कार्यक्रम
आ.व.२०७४/७५
शिर्षकः सडक      
क्र.सं. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम कार्यान्वयन हुने

स्थान /वडा

विनियोजन रु.

(प्रतिहजारमा)

Total Amount

( per thousand)

ढोरचौर छापडाँडा सडक स्तर उन्नती ३, ४ र ५  ३००० ३०००
सतिपोले उचाल्ने सडक ३०० ३००
पटारे हाम्फाल हुदै बानपा जोड्ने सडक ६०० ६००
पटारे मेलबोट माथिल्लो पटारे सडक २५० २५०
पटारे कुकुरेखोर उपल्लो बाझकाँडा सडक ३०० ३००
देविदर्का  उपल्लो बाझकाँडा सडक ५०० ५००
जलामारे मेलचौर सडक  ८०० ८००
तल्लो बाझकाँडा उपल्लो बाझकाँडा सडक ५०० ५००
कागखोला मेलचौर वडा कार्यालय जोड्ने सडक ५०० ५००
१० ज्यामिरे पशुपति प्रा वि जोड्ने सडक २०० २००
११ राप्ती राजमार्ग १ नं डा कार्यालय जोड्ने सडक ३०० ३००
१२ उचाल्ने विचगाउँ सडक योजना  १०० १००
१३ त्रिबेणी देखि जनज्योती प्रा वि जोडने सडक ५०० ५००
  मेलबाट हुदै उपल्लो बाँझकाँडा निर्माण २०० २००
१४ चाख्लीघाट गोलटाकुरा सडक  २६०० २६००
१५ चाख्लीघाट महेन्द्र प्रा वि सडक   ८५० ८५०
१६ कोप्चेखोला खर्केडाँडा सडक निर्माण ५०० ५००
१७ रुप्सेपिपल खानीगाउँ स्कुल सडक  ४०० ४००
१८

सिमपाखा भटेर्न पल्लो चारपानी हुदै उपल्लो उचाल्ने 

जोडने सडक

५०० ५००
१९ बाटुले टाकुरी माझगाउँ तिनकुने जोड्ने सडक ५०० ५००
२० बर्माथान दलितटोल बडाचौर जोड्ने सडक ४०० ४००
२१ सिमाधारा कल्लेचौर हुदै बाहुनी बजै थान जाड्ने सडक ४०० ४००
२२ माझगाउँ सडक  ४०० ४००
२३

उचाल्ने खार्वन देखि ४ नं वडा कार्यालय हुदै सागिने

जोड्ने सडक

३८०० ३८००
२४ चिनाली देखी ४ नं वडा कार्यालय जोड्ने सडक ९५० ९५०
२५ माथिल्लो उचाल्ने चिनाली रोड १५०० १५००
२६ तिमिले सागिने सडक ८५० ८५०
२७ उचाल्ने घारीटोल दारिमटाकुरा सडक ३०० ३००
२८ घारीपात्ला मेलचौरी सडक ३०० ३००
२९ छापडाँडा घरेली सडक १००० १०००
३० ढोरचौर माझखर्क सडक २००० २०००
३१ छापडाँडा गुइते सडक १००० १०००
३२ माथिल्लो वडाकाँडा कृषि रोड ३०० ३००
३३ दह राम्री सडक ५०० ५००
जम्मा     २७१०० २७१००
       खानेपानी तथा सरसफाई      
मोरले खोला खाने पानी योजना ६०० ६००
मगरा खा पा योजना ३०० ३००
मेल्बोट खा पा योजना  ५० ५०
कुकरेखोर खा पा योजना  २०० २००
मेल्चौर खा पा योजना  २०० २००
पटारे खा पा योजना १५० १५०
उचाल्ने खा पा योजना ५० ५०
हाम्फाल खा पा योजना माथिल्लो टोल ५० ५०
हाम्फाल खा पा योजना तल्लो टोल   ५० ५०
१० वडा कार्यालय खा पा योजना  ७० ७०
११ उपल्लो पटारे खा पा मर्मत ३० ३०
१२

लिफ्ट सिस्टम खा पा योजना (मेलचौर,

उपल्लो बाँझकाँडा, दुवेरी, मेलबोट, तल्लो बाँझकाँडा)

८००० ८०००
१३ मोखला खाने पानी योजना ४०० ४००
१४ किमिरेखोली खा पा योजना ४०० ४००
१५ भांगाचौर खा पा योजना २०० २००
१६ कुइयाझोल खा पा ट्यांकी मर्मत १०० १००
१७ पाखापानी धारा निर्माण  २५० २५०
१८ मंगरा खोला टंकी मर्मत ३० ३०
१९ जुम्ले धारा खा पा योजना १०० १००
२० जलुके खोला खा पा योजना २००० २०००
२१ जिउला, रागेचौर र परीगाउँमा ३ वटा टंकी निर्माण ६०० ६००
२२ काफल खोली मर्मालचौर खा पा योजना ३०० ३००
२३ जलुगे खोला खा पा योजना २०० २००
२४ झारगाउँ पनेरीखोला खा पा मुहान टंकी निर्माण ५० ५०
२५ जुगेखोला फलाटे खा पा योजना १००० १०००
२६ डाँडाकटेरी दलित टोल खा पा टंकी निर्माण २०० २००
२७ घारी कुरिलो खा पा योजना ५०० ५००
२८ भूजैखोला खा पा योजना २५० २५०
२९ छरिखोला घरजले योजना १००० १०००
३० माथिल्लो चाँदे खा पा योजना ३०० ३००
३१ गौरी खोला कतरकाडे खा पा योजना ५०० ५००
३२ पैयाचौर घारीटोल  खा पा योजना ८०० ८००
३३ तल्लो गाउँ खा पा योजना २०० २००
३४ खरपोले खा पा योजना ५०० ५००
३५ मोतीओडार खा पा योजना मर्मत १५० १५०
३६ मंगरा खानेपानी ने रा मा वि आयोजना १५०० १५००
३७ साउने पानी घरेली खा पा योजना १००० १०००
३८ बुधेगोर गुइदे खानेपानी योजना १००० १०००
३९ राउमारे खाने पानी मर्मत  २०० २००
४० माझखर्क माथिल्लो टोल खा पा मर्मत  १०० १००
४१ माझखर्क तल्लो टोल खा पा मर्मत  १०० १००
४२ हिमालय प्रा वि माझखर्क खा पा योजना १५० १५०
४३ पाखापानी दह दलित टोल खा पा योजना  १५० १५०
४४ राउमारे कटुजे टोल खाने पानी योजना  ५०० ५००
४५ पुर्ण सरसफाई कार्यक्रम गा पा ५०० ५००
८१ विदुत      
८२ तल्लो बाझकाँडा उपल्लो बाझकाँडा दुवेरी विदुत लाइन विस्तार  १५०० १५००
८३ कागखोला मेलचौर विदुत  लाइन विस्तार ६०० ६००
८४ पटारे कुकुरेखोर मेल्वोट विदुत विस्तार ६०० ६००
८५ पटारे हाम्फाल विदुत विस्तार ५०० ५००
८६ सतिपोले पाउलागाउँ धानटाकुरा विदुत विस्तार  ५०० ५००
८७

चाख्लीघाट देखि भडारे पेदिखोला खानेगाउँ तुसारे हुदै

गोलटाकुरा विदुत विस्तार

४००० ४०००
८८ ढोरचौर कल्लाचौर विदुत विस्तार ६०० ६००
८९ ढोरचौर डाँडाकटेरी कालालेक सम्म विदुत विस्तार १००० १०००
९० झारगाउँ हुदै फलाटे विदुत विस्तार ७०० ७००
९१ गतेर्न हुदै चोरपानी विदुत विस्तार १००० १०००
९२ जम्मा   ११००० ११०००
९३ भवन तथा पूर्वाधार निर्माण      
९४

महेन्द्र आर्दश मा वि २ कोठे भवन निर्माण तथा भौतिक

पूर्वाधार निर्माण

१५०० १५००
९५ पशुपती प्रा वि मर्मत संभार तथा घेरवार २५० २५०
९६ शान्ति प्रा वि कागखोला भवन मर्मत तथा घेरबार २५० २५०
९७ कालिका आधारभुत वि भवन मर्मत तथा घेरबार २०० २००
९८

शान्ति आधारभुत वि उपल्लो बाझकाँडा भवन मर्मत

तथा घेरबार

२५० २५०
९९ भगवती प्रा वि भवन मर्मत १५० १५०
१०० जागृती आ वि गेट निर्मान ६० ६०
१०१ सरस्वती प्रा वि हम्फाल भवन मर्मत तथा फिल्ड निर्माण १५० १५०
१०२ जनज्वोती आ वि मेल्चौर भवन मर्मत ५० ५०
१०३ बाझकाँडा स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत तथा फिल्ड निर्माण २०० २००
१०४ धानेटाकुरा गाउँ घर क्लिनिक भवन निर्माण १०० १००
१०५ उपल्लो बाझकाँडा गाउँ घर क्लिनिक भवन निर्माण १०० १००
१०६ रुक्से बजार गाउँ घर क्लिनिक भवन निर्माण १०० १००
१०७ तल्लो बाझकाँडा गाउँ घर क्लिनिक भवन निर्माण १०० १००
१०८ सिद्ध मा वि भडारे भवन निर्माण १६०० १६००
१०९ देउराली मा वि कुइयाँझोल भवन तला थप १५०० १५००
११० विष्णु प्रा वि खानिगाउँ भवन निर्माण ९०० ९००
१११ आमा समूह सल्लाघारी टोल भवन निर्माण ७० ७०
११२ प्रहरी चौकी ढोरचौर भान्सा घर निर्माण १५० १५०
११३ प्रहरी चौकी ढोरचौर ब्यारीगेट निर्माण १५० १५०
११४ निराजन मा वि ढोरचौर ४ भवन निर्माण २००० २०००
११५ बाल कल्याण आधारभुत वि फलाटे भवन निर्माण १००० १०००
११६

हिमालय  आधाराभुत वि डाँडाकटेरी २ काठे

भवन निर्माण र घेरबार

१००० १०००
११७ आमा समूह फलाटे टोल भवन निर्माण २०० २००
११८ आमा समुह डाँडाकटेरी भवन निर्माण २०० २००
११९ बाल उद्दान प्रा वि घेरवार फिल्ड निर्माण २०० २००
१२० जनता कालिका आ वि घेरवार ३०० ३००
१२१ शान्ति सुन्दर आ वि खार्वन २ कोठे भवन निर्माण १००० १०००
१२२ जन सेवा  आ वि सागिने २ कोठे भवन निर्माण ६०० ६००
१२३ युवा जनता प्रा वि भवन मर्मत र फर्निसिगं २०० २००
१२४ सागिने गाउँ घर क्लिनिक निर्माण १०० १००
१२५ खार्वन गाउँ घर क्लिनिक निर्माण १०० १००
१२६ उचाल्ने गाउँ घर क्लिनिक निर्माण १०० १००
१२७ छापडाँडा स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत तथा प्रतिक्षालय निर्माण १५० १५०
१२८ गुइते गाउँ घर क्लिनिक भवन निर्माण १०० १००
१२९ माझखर्क गाउँ घर क्लिनिक भवन निर्माण १०० १००
१३० ने रा मा वि छापडाँडा फिल्ड निर्माण घेरबार र गेट निर्माण १५०० १५००
१३१ सरस्वती प्रा वि घरेली २ काठे भवन मर्मत तथा फिल्ड निर्माण ९०० ९००
१३२ तारा देवी प्रा वि दह २ काठे भवन निर्माण ७०० ७००
१३३ हिमालय नि मा वि माझखर्क फिल्ड निर्माण घेरवार ३०० ३००
१३४ वाल विकास प्रा वि राम्री भवन मर्मत र फिल्ड निर्माण ५०० ५००
१३५ नवज्योति प्रा वि गुइदे भवन मर्मत फिल्ड निर्माण र संचालन ५०० ५००
१३६ जम्मा   १९५८० १९५८०
१३७ सिचाई तर्फ      
१३८ खर्सेनी खोला खेत सिचाई योजना १०० १००
१३९ खर्सेनी खोला पाखा सिचाई योजना १०० १००
१४० ज्यामिरे बेलौतीघारी सिचाई योजना  १५० १५०
१४१ तामादी सिचाई योजना मर्मत २०० २००
१४२ सिमल्लरी सिचाई योजना २०० २००
१४३ जोगिदेरा सिचाई मर्मत योजना ७५ ७५
१४४  काजिका बगर सिचाइ मर्मत योजना १०० १००
१४५ नौधारी सम्मार सिचाई कुलो ९०० ९००
१४६ हात्ती जुरा सिस्नेरी टाकुरा अधेरी फलाटे सिचाई ५०० ५००
१४७ गुइदे जिउला सात बोटे कुलो निर्माण तथा मर्मत ५०० ५००
१४८ जम्मा   २८२५ २८२५
१४९ शिक्षा       
१५० विद्यालय सहयोग कार्यक्रम   २३०० २३००
१५१ महेन्द्र आर्दश मा वि बाझकाँडा पुस्तक तथा स्टेस्नरी सर्पोट   १०० १००
१५२ जम्मा   २४०० २४००
१५३ स्वास्थ्य      
१५४ बर्थिगं सेन्टर सामाग्री सपोर्ट ३०० ३००
१५५ पूर्ण खोपयुक्त गा पा कार्यक्रम गा पा २५० २५०
१५६ महिला स्वयम सेविका प्रबर्धन कार्यक्रम   २४३ २४३
१५७ ६०० watt solar स्वास्थ्य चौकी चाँदे   २५० २५०
१५८ जम्मा   १०४३ १०४३
१५९ सरसफाई      
१६० पुर्ण सरसफाई कार्यक्रम गा पा ५०० ५००
१६१ लाली गुँरास सचेतना केन्द्र शौचालय निर्माण २५ २५
१६२ सार्वजनिक शौचालय निर्माण ढोरचौर बजार २०० २००
१६३ ढोरचौर गाउँ घर क्लिनिक शौचालय निर्माण २५ २५
१६४ जम्मा   ७५० ७५०
१६५ कृषि      
१६६

कृषक उत्थान कार्यक्रम (तालिम, विउ विजन, विरुवा वितरण)

गा पा ६०० ६००
१६७ भेटनरी       
१६८ भेटनरी औजार तथा औषधी सपोर्ट गा पा २२० २२०
१६९ पर्यटन      
१७० कुमाख पर्यटन गुरुयोजना गा पा ९०० ९००
१७१ लक्षित समुह      
१७२ महिला विकास कार्यक्रम गा पा १००० १०००
१७३ बालबालिका गा पा ११०० ११००
१७४ यवा खेलकुद गा पा ५५० ५५०
१७५ दलित उत्थान कार्यक्रम गा पा ७५० ७५०
१७६ जेष्ठ नागरिक गा पा ३५० ३५०
१७७ अपाङ्ग गा पा ५०० ५००
१७८ जनजाती  ३ र ४ वडा ३ र ४ १५० १५०
१७९ जम्मा   ६१२० ६१२०
१८० कुल जम्मा      

आर्थिक वर्ष: