FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७६ ७६/७७ 03/04/2020 - 10:51 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७६.pdf
ब्यवसाय कर सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/04/2020 - 10:39 PDF icon व्यवसाय कर सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको एम्वुलेन्स सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/24/2019 - 14:36 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको एम्वुलेन्स सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 09/24/2019 - 14:34 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७५/७६ 08/24/2019 - 14:23 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 14:50 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2076.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 14:48 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ ७५/७६ 04/12/2019 - 13:52 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/24/2019 - 14:38 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/12/2019 - 13:51 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages