FAQs Complain Problems

७९/८०

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचनाः पद कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र अ.न.मी.

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्वन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता संयोजक र सामाजिक परिचालक करारमा सेवा लिने सम्वन्धि सूचना

Pages